Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website helmets.safeways.eu. Deze site is eigendom van Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden producten te bestellen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren onze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van de Safeways website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Safeways zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Safeways niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Safeways garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Safeways wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het eventueel plaatsen van zogenaamde 'cookies' of het registreren van IP-nummers dient alleen ter verbetering van deze website. Safeways beoogt niet hiermee gegevens te verzamelen. Zie ook onze "Privacy Statement".

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. Wanneer Safeways links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Safeways worden aanbevolen. Safeways aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Safeways niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op helmets.safeways.eu worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Safeways behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Safeways of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. Safeways noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit bezoek aan deze website. Safeways noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website.

Beeldrecht en intellectueel eigendom van derden

De gebruiker van deze website die gebruik maakt van enig logo, foto of artwork waarop beeldrecht of intellectueel eigendom van derden rust is volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Wijzigingen

Safeways behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2015, Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. te Oostvoorne, Nederland